Know Your Customer

 

Bezoek onze andere website www.123kyc.nl voor uitgebreide informatie over AgroCheck KYC rapporten.

Het Know Your Customer (KYC) principe is het beleid waarbij bedrijven en organisaties tot in detail weten met wie zij samenwerken en zaken doen. Hiermee garanderen zij een integere bedrijfsvoering. Dit wordt vaak ook aangeduid als CDD (Customer Due Diligence). KYC staat voor: ken je klant en de bijbehorende risico's.
Tegenwoordig is het voor bedrijven in specifieke branches, zoals financiële instellingen, verplicht om klanten te onderzoeken voordat er zaken gedaan kan worden. Daarnaast moeten financiële instellingen verdachte situaties en transacties van klanten melden bij toezichthouders. Dit voorkomt dat via de financiële instelling witwaspraktijken plaatsvinden, fraude wordt gepleegd, belasting wordt ontdoken of criminele of zelfs terroristische activiteiten worden gefinancierd. Een goed KYC beleid draagt bij aan de betrouwbaarheid en veiligheid in handel, economie en betalingsverkeer. 

Sierteelt- en AGF-sector
Steeds meer bedrijven in de sierteelt- en AGF-sector krijgen vragen van banken en andere financiële instellingen met betrekking tot klantrelaties en specifieke banktransacties. ‘Waarom betaalt uw klant via een andere entiteit? U exporteert producten naar Rusland, maar de betaling komt uit Hongarije, wat is daarvan de reden? Wie is de UBO (uiteindelijke belanghebbende) van de entiteit waarmee u zaken doet?’  Dit zijn enkele KYC gerelateerde vragen die menig exporteur of transporteur het afgelopen jaar wel eens heeft ontvangen van zijn bank.

Banken eisen dat er wordt voldaan aan het KYC principe, terwijl veel bedrijven zich hier nog nooit in verdiept hebben en nauwelijks weten wat er verwacht wordt. Het niet voldoen aan deze eisen kan zelfs leiden tot het opheffen van de bankrekening. AgroCheck heeft zich als leverancier van debiteureninformatie uitgebreid verdiept in het KYC principe om haar klanten te ondersteunen. Wij verrichten advieswerkzaamheden inzake KYC, maar staan klanten ook bij tijdens gesprekken met banken en helpen bij het opstellen van interne procedures. Daarnaast maakt AgroCheck ook KYC rapporten.

KYC rapport
AgroCheck heeft, specifiek voor de sierteelt- en AGF-sector, KYC rapporten ontwikkeld. Middels deze rapporten nemen wij een deel van de werkzaamheden van onze klanten over en kan er voldaan worden aan de KYC plicht. AgroCheck doet uitgebreid onderzoek naar uw klant en controleert de beschikbare informatie van uw klant op juistheid via betrouwbare informatiebronnen. De uitkomst van het KYC onderzoek wordt gecomprimeerd tot een eenvoudig KYC rapport wat tezamen met een AgroCheck debiteurenrapport wordt toegezonden. Het KYC rapport bevat tevens een risicoprofiel van de klant, waaruit blijkt of de debiteur voldoet aan de voorwaarden en of er dus veilig zaken gedaan kan worden.

Wilt u meer weten over de AgroCheck KYC rapporten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.
 

 

Veelgebruikte termen binnen KYC:

- WWFT: Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme.
De WWFT is de basis wet voor alle KYC producten. Bij de invoering van de WWFT werden de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) samengevoegd. De WWFT dient ter implementatie van de Europese richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme. De WWFT schrijft voor dat een instelling een cliëntenonderzoek moet uitvoeren voordat zij een zakelijke relatie aangaat of een transactie uitvoert. De achtergrond hiervan is dat instellingen of bedrijven alleen relaties aan moeten gaan met, of transacties uitvoeren voor, personen die hun integriteit niet kunnen schaden.

- KYC: Know Your Customer.
Vaak ook aangeduid als CDD (Customer Due Diligence), is het beleid waarbij bedrijven en organisaties tot in detail weten met wie zij samenwerken en zaken doen. Hiermee garanderen zij een integere bedrijfsvoering. KYC staat voor: ken je klant en de bijbehorende risico’s.

- FATFFinancial Action Task Force.
EU instelling, die risico landen en gelden identificeert die in onvoldoende mate een systeem ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering hebben opgezet. Wordt elke 4 maanden herzien en gepubliceerd (Zwarte Lijst).  Ook landen waartegen de VN of de EU sancties hebben uitgevaardigd, worden als hoogrisico landen beschouwd.

- PEPPolitically Exposed Person (politiek prominent person).
Onder PEP’s worden verstaan personen die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden (zijnde partners, meerderjarige kinderen en ouders) of naast geassocieerden (bv iemand die met een PEP nauwe zakelijke relaties heeft). Voorbeelden van PEP’s zijn staatshoofden, parlementsleden, leden van wetgevende organen, bestuursleden politieke partijen, leden gerechtshoven, centrale banken, ambassadeurs, zaakgelastigden, leidinggevenden van staatsbedrijven en bestuurders van internationale organisaties.

- UBO: Ultimate Beneficiary Owners (uiteindelijke belanghebbende).
De identificatie van de UBO speelt een rol als de client van de instelling een juridische entiteit is (bv. B.V.). Het moet duidelijk zijn welke natuurlijke persoon -uiteindelijk- achter de juridische entiteit zit. De twee criteria die van belang zijn om een persoon te kwalificeren als UBO betreffen het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een client, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen. Voor B.V. ’s of N.V. ’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel die de zeggenschap uitoefent. Binnen de EU zijn alle instellingen en bedrijven eind maart 2022 verplicht zich geregistreerd te hebben in het UBO register.

- AMLAnti Money Laundering (anti-witwassen).
AML verwijst naar een reeks wetten, regelgevingen en procedures die zijn samengesteld om het witwassen van illegaal verkregen geld te voorkomen.

- AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming.
De AVG vereist een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, waarvan de wettelijke grondslag er één is. De WWFT is zo’n wettelijke grondslag. Dat betekent dat zij de persoonsgegevens in dit WWFT kader dienen te verwerken ten behoeve van het uitvoeren van het cliëntenonderzoek. De persoonsgegevens dienen uiteraard zorgvuldig en veilig te worden bewaard (minimaal 5 jaar).

- Meldplicht
De WWFT verplicht u een gedegen en risico-georiënteerd onderzoek te doen naar diegene met wie u zaken doet: het cliëntenonderzoek. Als handelaar doet u cliëntenonderzoek bij iedere contante betaling van € 10.000 of meer. Het is niet toegestaan om diensten te verlenen aan anonieme klanten. Transacties die opgeteld het grensbedrag overschrijden, behoren hier ook toe. Girale betalingen, welke niet direct te herleiden zijn naar de client, behoren hier ook toe en vallen onder de noemer ‘ongebruikelijke transacties’. Meldingen van ongebruikelijke transacties dienen te worden gericht aan de FIU.

- FIU: Financial Intelligence Unit.
Nationaal is de FIU-Nederland volgens de WWFT wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie en is een zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden. Internationaal maakt FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU's. Meldingen kunnen online gedaan worden op: www.fiu-nederland.nl.

- SBI: 
De Standaard Bedrijfsindeling codes (SBI-codes) omschrijven welke activiteiten een organisatie uitvoert. Het gaat hierbij om de hoofdactiviteit van de organisatie maar ook om de nevenactiviteiten. Elke organisatie die ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) ontvangt minstens één SBI-code. Dikwijls hebben organisaties meerdere SBI-codes, omdat alle activiteiten van de onderneming niet onder één noemer vallen.


Bovengenoemde uitleg van afkortingen en regels m.b.t. KYC procedures zijn slechts informatief en dienen enkel ter verduidelijking om de complexe regelgeving, gebruikte afkortingen en betrokken organisaties inzichtelijk te maken. Het is zeker geen complete uitleg van KYC, maar slecht een korte uitleg van de belangrijkste zaken m.b.t. KYC.